ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

"Sunday School"

Evangelism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဆရာမေဒၚမာရီစန္း ႏွင့္ သားတို ့၏ အသင္းေတာ္ေန ့ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 

၂၀၁၁ အသင္းေတာ္ေန ့ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 

သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲဝင္ကေလးငယ္မ်ားဆရာ-ဆရာမမ်ား

 

 

"သမၼာက်မ္းစာေန ့"

၂၁-ၾသဂုတ္-၂၀၁၁ ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲ

ဆုေပးျခင္းအစီအစဥ္

 

  

သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲဝင္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား

 

  

သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲဝင္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား

 

  

သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲဝင္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ား

 

  

သမၼာက်မ္းစာ႐ြတ္ဆိုျခင္းျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ Sunday School ေနရာေဟာင္း

 

၂၀-ၾသဂုတ္-၂၀၁၁ ေန ့က်မ္းစာရြတ္ဆိုျပိဳင္ပြဲဓါတ္ပံုမ်ား

 

Others:

 

ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ

Sunday School ကေလးမ်ား၏ခ်ီးမြမ္းျခင္း

 

 

၀၆-၀၃-၁၁ ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန ့တြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏တင္ဆက္မွဳ

 

၀၆-၀၃-၁၁ ကမၻာ့ကေလးမ်ားေန ့တြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏တင္ဆက္မွဳ

 

2011 Sunday School ေနရာသစ္

 

2011 Sunday School ေနရာသစ္

 

2010 Sunday School ေနရာေဟာင္း

 

2010 Sunday School ေနရာေဟာင္း

 

2010 Sunday School ေနရာေဟာင္း

Youth Fellowship

Men's Fellowship

Women's Fellowship
Health Care Service
ေကြ်းေမြးေရးအဖြဲ  ့

၂၀၁၀ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္း

၂၀၁၁ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္း အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ာ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TOP   Next