ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား  ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
 

  "Sunday Worship Service - Women - Youth Programs"

Women Worship Service: 09:00 am ~ 10:00 am

Youth Worship Service:  08:30 am ~ 10:00 am

Sunday Worship Service: 10:30 am ~ 12:00 noon

 

STCM Graduation 2016

၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၄ ရက္ ၀တ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အမွဳေဆာင္သစ္ဆက္ကပ္ျခင္း

၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၀တ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ ႏွင့္ Rev. ေစာဒုိးဒုိ၀ါး

     

ဓမၼေဒသနာရွင္ - Rev. နိဳင္ထြန္းသန္း

 

သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား

 

၂၃- ေဖေဖၚဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့ဓါတ္ပံုမ်ား

     

     

၁၆- ေဖေဖၚဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့ဓါတ္ပံုမ်ား

16 Feb 2014 ေန ့အမ်ိဳးသမီးဝတ္ျပဳျခင္း

9 Feb 2014 ေန ့CCT Building ၌

ျပန္လည္ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

Happy Birthday Esther !  God bless U !

     

၂- ေဖေဖၚဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့

သင္းအုပ္ေနအိမ္၌ ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

၂၆- ဇႏၷဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့

သင္းအုပ္ေနအိမ္၌ ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

၁၉- ဇႏၷဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့သင္းအုပ္

ေနအိမ္၌ ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

     

ဝိဖါးဝတီ ေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္သစ

 အေခ်ာသပ္ျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

 

ဝိဖါးဝတီ ေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္သစ္ဖြင့္ပြဲဓါတ္ပံုမ်ား

 

ဝိဖါးဝတီ ေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာပြဲဓါတ္ပံုမ်ား

 

ဝိဖါးဝတီ ေက်းဇူးေတာ္အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား

၁၂- ဇႏၷဝါရီလ -၂၀၁၄ ေန ့

ဝတ္ျပဳျခင္းဓါတ္ပံုမ်ား