ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
 

  

သင္တို႔သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးၾကေလာ့။

ငါသည္ သင္တို႔အားေပးသမွ်ေသာ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ ေစျခင္းငွါ ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾကေလာ့။

ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ ရွိသည္ဟု တပည့္ေတာ္တို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

သို႔ရာတြင္၊ မယံုၾကည္လွ်င္ အဘယ္သို႔ပဌနာျပဳႏိုင္မည္နည္း။ သိတင္းမၾကားလွ်င္ အဘယ္သို႔ ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။ ေဟာေျပာေသာသူမရွိလွ်င္ အဘယ္သို႔ၾကားႏိုင္မည္နည္း။

လူကိုမေစလႊတ္လွ်င္ အဘယ္သို႔ေဟာ ေျပာႏိုင္မည္နည္း။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္း၊ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ၏ ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူ၏ ေျခတို႔သည္ အလြန္တင့္တယ္စြတကားဟု လာသတည္း။

သို႔ျဖစ္၍၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္၏။ ၾကားနာျခင္းသည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္၏။

သင္တို႔၏ရန္သူဘက္၌ မရွိေသာသူသည္ သင္တို႔ဘက္၌ရွိ၏။

သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္သည္ဟု ငါ့မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ အၾကင္သူသည္ သင္တို႔အားေရတခြက္ကိုမွ်ေပး၏၊ ထိုသူသည္ အက်ိဳးကိုမရဘဲမေနရာ၊ ငါအမွန္ဆို၏။

တရားေဟာခ်က္တခုႏွင့္ မေၾကနပ္နိဳင္သူမ်ားအတြက္

     

Rev. David Lah Bible Study at JBCS on 01-Jan-2014

ဆရာေဒးဗစ္လား ၏ "ေပးကမ္းျခင္း"

ဆရာမန္းမ်ိဳးခိုင္ ၏ "အေတြ ့ခံေသာ႐ွာေဖြျခင္း"

 

     

Rev. San Cung Nung's

"Words of Faith"

 

ဆရာမ ေနာ္ေအးမင္းမင္းဦး ၏

"ခရစ္ေတာ္အတြက္သာ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္"

ဆရာေတာ္ Rev. မန္းဟဲန္းဒယ္ ၏

"ဘုရား႐ွင္အား ခ်ီးမြမ္းေလာ့"

 

     

Rev. နိဳင္ထြန္းသန္း ၏ "ေအာက္ေမ့ဘို ့ရာ"

Rayong MCF ဝတ္ျပဳေနရာသစ္ဆက္ကပ္ျခင္း

 

"သက္ေသခံျခင္း" - Rev. ေဒါက္တာပိုင္စိုး

 

     

ေဒသနာေဝမွ်ျခင္း - Rev. ဆရာမန္းေစးလာ

 

"GPS" ေဒသနာေဝမွ်ျခင္း - Rev. ဆရာမန္းေစးလာ

ေဒသနာေဝမွ်ျခင္း - Rev. ဆရာမန္းေစးလာ

 

     

ေဒသနာေဝမွ်ျခင္း - Rev. ဆရာဦးမိုးစည္္

 

3-Feb-2013 ေဒသနာေဝမွ်ျခင္း - ဆရာဦးမိုးစည္္

 

ေဒသနာ - ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း

     

"ဘုရားသခင္ကိုကိုးကြယ္ေလာ့"

- ဆရာေတာ္မန္းေစးလာ -

 

၀၆-ဇႏၷဝါရီ-၂၀၁၂ ေဒသနာ

- Rev. မန္းေစးလာ -

 

30-Dec-2012 ဓမၼေဒသနာ

- Rev. ဆရာဒိုးဒိုဝါး -

     

30-Dec-2011 Bible Study by Rev. Doh Doh Wah

ေလာကဝမ္းေျမာက္ - ဆရာRev.ဦးေ႐ႊရည္ -

 

ခရစ္ေတာ္ၾကြလာျခင္း - ဆရာမေဒၚၾကည္ျမင့္လွ -

 

     
TOP  Next