ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
 

 

၂၀၁၁ နိဳဝင္္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ဇူလိုင္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ဇြန္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ေမ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ဧျပီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ မတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ေဖေဖၚဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ဇႏၷဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

-----------------------------------------------

၂၀၁၀ နိဳဝင္္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၀ ဇူလိုင္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

 

 

 

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ နိဳဝင္္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ဇူလိုင္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ဇြန္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ေမ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ဧျပီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ မတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ေဖေဖၚဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၂ ဇႏၷဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၄ မတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

 

၂၀၁၃ နိဳဝင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ၾသဂုတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ဇူလိုင္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ဇြန္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ေမ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ဧျပီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ မတ္ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ေဖေဖၚဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

၂၀၁၃ ဇႏၷဝါရီ ခ်ီးမြမ္းသတင္းလႊာ

 

 

 

 

 

TOP