ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၏ နာယကၾကီးမ်ား

အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘရားသခင္၏  ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကိုမကြာေစႏိုင္ ဟု ငါသည္သေဘာက်လ်က္ရွိ၏။ (ေရာမ ၈း၃၈-၃၉)

 

Dr. ဦးေက်ာ္သန္း 

ေဒၚစီစီသန္း

Rev. နိဳင္ထြန္းသိန္း

Rev. မန္းေစးလာ

 

TOP