ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္-ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

 

"ဧဝံေဂလိလွဳပ္႐ွားမွဳမ်ား"

သင္တို႔သြား၍ လူမ်ိဳးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလ်က္၊ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ ေတာ္၏ နာမ၌ ဗတၱိဇံ ကိုေပးၾကေလာ့။ (ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၈း၁၉)

 

- လွဳပ္႐ွားမွဳဓါတ္ပံုမ်ားၾကည္ ့ရန္ -  (၁)  -   (၂)   -   (၃)

ရာမ-၂ ထီယန္ထေလ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္

မိႆဟာယဝတ္ျပဳျခင္း

(၁ - ဇူလိုင္ - ၂၀၁၂) တနဂၤေႏြေန ့

 

ရေယာင္း ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္

မိႆဟာယဝတ္ျပဳျခင္း

 

 

ရေယာင္း ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္

ဒုတိယၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ဝတ္ျပဳျခင္း

(၉ - ေအာက္တိုဘာ - ၂၀၁၁)

 

TOP Next