ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

သင္တို႔သည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္ၾက၏။ ေတာင္ထိပ္၌တည္ေသာၿမိဳ႔ကိုမကြယ္ႏိုင္။ ထိုနည္းတူ၊ သူတပါးတို႔သည္ သင္တို႔၏ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုျမင္၍၊  ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘ၏ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ သူတပါးေရွ  ့၌သင္တို႔အလင္းကို လင္းေစၾကေလာ့။ (ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၅း၁၄၊ ၁၆)

 ဦးေဂးလ္မို စိုးမင္း

ဥကၠ႒

ဦးထြန္းေနစိုး

ဒု-ဥကၠ႒ (၁)

ဦးေစာခူ

ဒု-ဥကၠ႒ (၂)

ေနာ္ခီးလားသိန္း

အတြင္းေရးမွဴး

 

 

အတြင္းေရးမွဴး(၁)

ဦးေစာမ်ိဳးဝင္းေအာင္

အတြင္းေရးမွဴး(၂)

 

 

 

 

ေဒၚေအးေအးသင္း

ဘ႑ာထိန္း

 

 

တြဲ-ဘ႑ာထိန္း

ေဒၚမိုးပြင့္ျဖဴမင္း

တြဲ-ဘ႑ာထိန္း

ေဒၚစပယ္

စာရင္းစစ္

 

 

တြဲ-စာရင္းစစ္

ေဒၚေဖါလာ

စာေပတာဝန္ခံ

 

TOP