ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏ သင္းေထာက္မ်ား
 

ထုိသုိ႔အလုိငွါ၊ သင္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌သီလကို၄င္း၊ သီလ၌ပညာကို၄င္း၊ ပညာ၌ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းကို၄င္း၊ ကာမဂုဏ္ ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၌ သည္းခံျခင္းကုိ၄င္း၊ သည္းခံျခင္း၌ ဘုရား ဝတ္ကိုျပဳ၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းကို၄င္း၊ ထုိေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္း၌ ညီအစ္ကိုစံုမက္ျခင္းကို၄င္း၊ ညီအစ္ကိုစံုမက္ျခင္း၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို၄င္း၊ အလြန္ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ထပ္ဆင့္ၾကေလာ့။  (ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္ ၁ း ၅ - ၇)

ေဒၚေအးေအးေစာ

ေဒၚမာဂရက္စိုးမင္း

ေဒၚအယ္နီထြန္း

ေဒၚေအးေအးသန္း

 

 

 

ေဒ

ဦးေစာသေတာ

ဦးေစာရွေမြလ

ဦးေစာစိုင္းေနာင္ခ်ိဳ

ဦးေစာဖိုးခူ

 

TOP