ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာဘီစီစီ အေၾကာင္းက်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းတရားေဒသနာမ်ားေန  ့စဥ္ခြန္အားအဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း

Rev. နိဳင္ထြန္းသန္း

- prepared for Cell Group Members 2013 -

        1. Bible Study Lesson 01/13         18. Bible Study Lesson 18/13
        2. Bible Study Lesson 02/13        19. Bible Study Lesson 19/13
        3. Bible Study Lesson 03/13        20. Bible Study Lesson 20/13
        4. Bible Study Lesson 04/13        21. Bible Study Lesson 21/13
        5. Bible Study Lesson 05/13  
        6. Bible Study Lesson 06/13  
        7. Bible Study Lesson 07/13  
        8. Bible Study Lesson 08/13  
        9. Bible Study Lesson 09/13  
       10. Bible Study Lesson 10/13  
       11. Bible Study Lesson 11/13  
       12. Bible Study Lesson 12/13  
       13. Bible Study Lesson 13/13  
       14. Bible Study Lesson 14/13  
       15. Bible Study Lesson 15/13  
       16. Bible Study Lesson 16/13  
       17. Bible Study Lesson 17/13  
 

Previous  TOP  Next