ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
 

  

     
 

ျပီးခဲ့ေသာဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား -

 

ျပီးခဲ့ေသာဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား - ၁

 

     

 BCC Summer Camp

17 April 2005 (Day 3)

 

 BCC Summer Camp

16 April 2005 (Day 2)

 

 BCC Summer Camp

15 April 2005 (Day 1)

     
  BCC Summer Camp

15 April 2005 (Day 1) Slides

  BCC Camp 2006

Day 3

 BCC Camp 2006

Day 2

     

BCC Camp 2006

Day 1

၂၀၁၂ ခု ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္း

ဆရာစိုင္းေက်ာ္တင့္

၂၀၁၁ ခု ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္း

အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုမ်ား

     

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ"

ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ"

ကိုမင္ဘိုင္ဆင္ဆာ

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ"

ဆရာနိဳင္းနိဳင္း

     

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ"

ဆရာေသာမတ္စ္ျမသြင္

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ" ဆရာၾသဂတ္စတင္းေဖါ

"ခပ္သိမ္းေသာအမွဳဘုန္းေတာ္အတြက္ျပဳ"

ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္းအစေန ့

     
     
     
TOP  Next