ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ
သင္းအုပ္ႏွင့္ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား

ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာ သိတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာသူတို႔၏အနာ ကို  ေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၎၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာသူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား  မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျပေစျခင္းငွါ၎၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၎၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာ ႏွစ္ကာလကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၎၊ ငါ့ကုိေစ လႊတ္ေတာ္မူၿပီ ဟုလာသတည္း။

(ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၄း၁၉)

သင္းအုပ္ Rev. ေစာဒိုးဒိုဝါး

Rev. နိဳင္ထြန္းသိန္း

Rev. နိဳင္ထြန္းသန္း

 

TOP