ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္း ျဖစ္္၏။ (ေယာ ၁၄း၆) ..........
ပင္မစာမ်က္ႏွာ ဘီစီစီ အေၾကာင္း က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း တရားေဒသနာမ်ား ေန  ့စဥ္ခြန္အား အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သမၼာက်မ္းစာ

ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

 

အခန္း (၁)

 

ပဏာမ

 

 

ဆာလံ ၁၀၀း၃

ငါတို ့သည္လည္း ထာဝရဘုရား၏လူျဖစ္ၾက၏။ အထံေတာ္၌က်က္စားေသာ သိုးစုလည္းျဖစ္ၾက၏။

(ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း)

 

 

             ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ (Bangkok Christian Fellowship) ႏွင့္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) တို႔၏သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ျပဳစုၾကရျခင္းသည္၊ ဘုရားရွင္၏အၾကံေတာ္တြင္ပါ၀င္ရာ ျဖစ္ရပ္တခုဟုယံုၾကည္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ ဥကၠဌတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ေသာ ဦးေအာင္ျမခ်ိန္၏ ရူပါရုံလည္းျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းတို႔ကုိေဘာ္ျပထားသည့္က႑တြင္ ရည္ညႊန္းထားသည့္အတုိင္း၊ အသင္းေတာ္ ၀င္မ်ားတုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေခတၱလာ ေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ၊ အာဂႏၱဳ၊ ဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လူမ်ားစုကလည္း၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ ဘ၀အေျခ အေနအရ၊ မၾကာခဏေနရာထိုင္ခင္း ေျပာင္းေရြ ႔ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါ၍ ဤအသင္းေတာ္အေၾကာင္းခ်င္းရာတို႔ကုိ အတိအက်မသိၾကေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ဘုရားရွင္၏ေက်း ဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္သည္၊ တရား၀င္၊ ရပ္တည္ေနျပီး၊ ေဆာင္ရြက္ရာအမႈ ေတာ္တုိ႔ ကို တက္ညီလက္ညီ တစ္ႏွစ္ျပီးတစ္ႏွစ္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ ပါ၍ ၀င္ထြက္ဆက္သြယ္ပါ၀င္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားအေပါင္းတုိိ႔သည္ ဤအသင္းေတာ္၏သမုိင္းကုိ သိမွတ္လုိၾကေပမည္။  သိမွတ္သင့္ၾကသည္လည္း ျဖစ္ပါ၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေမာ္ကြန္းတင္၊ ျပဳစုထားမႈသည္ လုိအပ္ေသာ အဓိကအခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။

 

                     ဘုရားရွင္၏အလုိေတာ္၊ အၾကံေတာ္အရ၊ အဆင့္ဆင့္ေရာက္ရွိၾကမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါ၀င္မိႆဟာယဖြဲ႔ၾကမည့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသင္းေတာ္၀င္မ်ား၊ ဤအသင္းေတာ္တြင္ပင္ နာမေတာ္ကုိ ၀န္ခံမဂၤလာယူခဲ့ၾကေသာသူမ်ား၏အနာဂတ္တြင္ ဤသုိ႔မဂၤလာယူၾကဦးမည့္သူမ်ားအတြက္၊ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္အသင္းေတာ္ သမုိင္းငယ္သည္၊ တန္ဘုိးရွိစာတမ္းတခုျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲပါေပ။

 

                     ဤအသင္းေတာ္ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္အဆက္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာဘုရားရွင္သည္၊ ဆက္လက္၍ ဤအသင္းေတာ္၀င္တိုင္း တို႔ အေပၚသုိ႔ ဆထက္တပိုး၊ ေကာင္းၾကီးမုိဃ္းသြန္းေလာင္းေတာ္မူပါေစေသာ။

 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အသင္းေတာ္ေန႔ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းစည္းေ၀းအျပီးတြင္ အမွတ္တရ ရုိက္ကူးထားေသာ

ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ဆရာေတာ္မ်ား

 

 

အခန္း (၂)

 

ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ေနာက္ခံ

 

ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္း ၁၈း၂၀

          အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသံုးဦးတို႔သည ္ ငါ၏နာမကုိေထာက္၍စည္းေ၀းၾက၏။  ထိုအရပ္၌သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္။

(ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း)

 

                       အသင္းေတာ္၏ေနာက္ခံႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။ ပဌမေနာက္ခံမွာ၊ ဓမၼေၾကာင္းဆုိင္ရာေနာက္ခံ၊ ဒုတိယေနာက္ခံမွာ ေလာကေၾကာင္းဆုိင္ ရာေနာက္ခံ၊ ဟူ၍ခံယူႏုိင္ၾကပါသည္။ ဓမၼေၾကာင္းဆုိင္ရာေနာက္္ခံဆိုရာ၌၊ အသင္းေတာ္ဟူသည္၊ ဘုရားရွင့္အၾကံေတာ္အလုိေတာ္အားျဖင့္သာ ေပၚထြက္ရစျမဲျဖစ္ပါ သည္။ ကမၻာ႔သမုိင္းအဆင့္ဆင့္မွာ၊ ဘုရားရွင္၏ေခၚေတာ္မူသံကုိၾကား၍၊ ေလာကအျခအေန ပတ္၀န္းက်င္အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွ၊  ေခၚေတာ္မူသံကုိသိမွတ္လ်က္ ေလွ်ာက္သူမ်ား သည္၊ က်ား - မ မေ႐ြး၊ အဆင့္အတန္းမေ႐ြး၊ လူမ်ဳိးမေ႐ြး၊ အခ်င္းခ်င္းလက္တြဲကာ၊ စု႐ုံးလ်က္၊ ဘုရားရွင္ကုိ ကုိးကြယ္၀တ္ျပဳအမႈေတာ္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ သို ့   ျဖစ္၍ လူ ့ဆႏၵအားျဖင့္ မဲခြဲကာ အဖြဲ ့အစည္းတည္ေထာင္မွဳမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ လက္တဆုတ္မွ်ေသာ လူစုေလးျဖစ္ေစ၊ ေျမၾကီးေပၚတြင္သေဘာတူၾကလ်က္ စုေဝးဆုေတာင္း ၾကရာ အလယ္တြင္ ဘုရား႐ွင္ၾကြလာရပ္တည္ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ သိုးထိန္းေတာ္၏ ထိန္းေက်ာင္းခံသိုးစု၊ ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာေတာ္ကိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ေသာ အသင္းေတာ္ျဖစ္ရပါသည္။ နိဳင္ငံတနိဳင္ငံ၊ ေလာကေဒသ တေနရာရာတြင္၊ ထိုသို ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာ အသင္းေတာ္စုကေလး၊ ေသးဖြဲသည္ ့အစည္းအ႐ံုးကေလး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရား႐ွင္လွဳပ္႐ွားပါဝင္ေနသည္ ့ သန္ ့႐ွင္းျခင္းသ႐ုပ္၊ ခရစ္ေတာ္၏တမန္ေတာ္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္းကိုခံယူေသာသ႐ုပ္၊ ေလာကတခြင္လံုးတြင္ ထိုသို ့တည္႐ွိေနေသာ အသင္းေတာ္စုမ်ားႏွင့္ တစပ္တည္းျဖစ္ေသာသ႐ုပ္ တို ့႐ွိေပသည္။ ဤသည္တို ့ကား၊ အသင္းေတာ္အစစ္အမွန္တိုင္း၏ ဓမၼေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံ ျဖစ္ေပသည္။

 

                        ေလာကေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံဆိုရာ၌ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ေလာကအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲတြင္ တည္႐ွိေသာတပည္ ့ေတာ္စု၊ ဘုရား႐ွင္၏ နာမေတာ္ ကို ဝန္ခံထားေသာ လူတို ့၏ အဖြဲ ့အစည္းကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ထိုသို ့ဆိုရာ၌ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္ ့ ထိုင္းနိဳင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့သို ့ေရာက္႐ွိလာေသာ ခရစ္ယန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မိသားစုမ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ အလုပ္တာဝန္အရ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့သို ့ေျပာင္းေ႐ႊ ့လာၾကေသာသူမ်ား၊ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားေနရာမွ အဆင္ ့ျမင့္ပညာ၊ ဘြဲ ့လြန္ပညာတို ့ကိုေလ ့လာသင္ယူရန္ ဘန္ေကာက္သို ့ေရာက္႐ွိလာသူမ်ား၊ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ပညာဘြဲ ့ မရေသးေသာ္လည္း၊ ဘန္ေကာက္တြင္ ဆီေလ်ာ္ရာ ပညာသင္ၾကားရန္ ေရာက္႐ွိလာသူမ်ား၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တိုင္းျခားဝင္ေငြရရန္ သင္ ့ေတာ္သည ့္ အလုပ္႐ွာေဖြလာသူမ်ား၊ စသည္ ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ဝင္တို ့၏ ေလာကေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ႐ွိပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ျမန္မာနိဳင္ငံ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ၾကီးတြင္ ပါဝင္ေသာအသင္းေတာ္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တိုင္းျခားဘန္ေကာက္ျမိဳ ့တြင္ မိခင္အသင္းေတာ္ႏွင္ ့နီးစပ္ရာ ဝတ္ျပဳရန္အသင္းေတာ္ကို ႐ွာေဖြယင္း၊ ဘန္ေကာက္ခရစ္ ေတာ္အသင္းေတာ္အား ဆက္သြယ္ကာ အသင္းဝင္ျဖစ္လာၾကပါသည္။ ၎ျပင္ ဘုရား႐ွင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင္ ့ ဘန္ေကာက္ေရာက္မွ ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ကို မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္ ့လိုက္ပါလာယင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံလာသူမ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ အခ်ိဳ ့မွာ ထိုင္းနိဳင္ငံသို ့ေရာက္႐ွိလာျပီး၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားေၾကာင္ ့ မသမာေသာနည္းျဖင္ ့ဝင္ေငြ႐ွာရန္ ၾကိဳးပမ္းယင္း၊ အဘမ္းအဆီးခံရကာ အက်ဥ္းက်ေနရာမွ အသင္းေတာ္၏အက်ဥ္းေထာင္သာသနာ၊ ဧဝံေဂလိလုပ္ငန္းႏွင္ ့ထိေတြ ့၍ ေနာင္တႏွင့္နာမေတာ္ကို ဝန္ခံ၊ မဂၤလာယူ၊ ေျပာင္းလဲလာသူမ်ား၊ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ သာသနာလွဳပ္႐ွားမွဳမ်ားေၾကာင္ ့ သင္းဝင္သူမ်ားျဖစ္လာသူ မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ ဤသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေနာက္ပိုင္းက႑မ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္၍ေဘာ္ျပထားသည္ကိုေတြ ့ျမင္ဘတ္႐ွဳနိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ပါ သည္။ အသင္းေတာ္ျဖစ္ေပၚမလာမီ သမိုင္းေနာက္ခံအေနႏွင့္ ေ႐ွ့ပိုင္းျဖစ္ရပ္အခ်ိဳ ့ကို ဤတြင္ေဖၚျပဘို ့လိုပါသည္။ ဤဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းဟူ၍ ျဖစ္ေပၚမလာ မီ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေလာက္က ဒုတိယကမၻာစစ္ေျပျငိမ္းျပီး ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွပဂၢိဳလ္ မိသားစုအခ်ိဳ ့တို ့သည္ ဘန္ေကာက္သို ့တာဝန္အရ ေရာက္႐ွိ လာေသာအခါ၊ ျမန္မာစကားသံုးလ်က္ ဝတ္ျပဳရာအသင္းေတာ္မ်ားမ႐ွိေသး၍ နီးစပ္ရာ အဂၤလိပ္စကားသံုးေသာ ဝတ္ျပဳရာအသင္းေတာ္တို ့တြင္ သြားေရာက္ဝတ္ျပဳခဲ ့ ၾကပါသည္။ ယခုစာေရးသူကိုယ္တိုင္ မိသားစုႏွင္ ့ဘန္ေကာက္သို ့ ေျပာင္းလာရာ၊ ႏွစ္ျခင္းထံုးတမ္းဝင္ အသင္းေတာ္တပါးျဖစ္သည္ ့ ဆူခြန္ဗစ္ လမ္းသြယ္အမွတ္ (၂) ႐ွိ ကရာနီအသင္းေတာ္တြင္ ပံုမွန္သြားေရာက္ ဝတ္ျပဳေလ့႐ွိခဲ ့ပါသည္။ ၎အသင္းေတာ္တြင္ပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ့အဖြဲ ့၊ အေမရိကန္အသံလႊင္ ့အစီအစဥ္အ ဖြဲ ့၊ ျမန္မာေလေၾကာင္းကုမၸဏီ၊ စသည္ျဖင္ ့ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့တို ့တြင္ တာဝန္ယူၾကေသာ ျမန္မာႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္မိသားစုမ်ားလည္း အတူတကြ ၎အသင္းေတာ္တြင္ ပါဝင္ဝတ္ျပဳ႐ံုမက၊ အသင္းေတာ္၏ ေပးအပ္ရာတာ္ဝန္တို ့ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ ့ၾကပါသည္။ ထိုမွတဆင္ ့ ဝတ္ျပဳသူျမန္မာမ်ား ဦးေရတိုးလာရာတြင္၊ ျမန္မာစကား အားျဖင္ ့ သီးသန္ ့ဝတ္ျပဳခ်ိန္သတ္မွတ္ခါ ကိုးကြယ္ခဲ ့ၾကပါသည္။  ကခ်င္အမ်ိဳးသား သိကၡာေတာ္ရဆရာ မရန္ေယာ အား၊ ၎အသင္းေတာ္တြင္ ျမန္မာစကားသံုးဝတ္ ျပဳခ်ိန္အတြက္ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ ့ရပါသည္။ သို ့ႏွင့္ အက်ဥ္းေဖၚျပရလွ်င္ မာရ္နတ္၏ျဗဴဟာေၾကာင္ ့ ျမန္မာစကားေျပာဝတ္ျပဳသူမ်ားအား ကရာနီဗိမာန္ေတာ္တြင္ ဝတ္ျပဳခြင္ ့႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျပီး၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္ညကို ေနာက္ဆံုးထား၍ ေနရာေ႐ႊ့ေျပာင္းထြက္ခြြြါသြားၾကရန္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းခံခဲ ့ၾကရပါသည္။ သို ့ရာ တြင္ ဘုရား႐ွင္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏သိုးစုကို စြန္ ့ပစ္ေတာ္မမူဘဲ ကိုယ္ေတာ္အား ဝတ္ျပဳနိဳင္ၾကရန္ေနရာကို တနဂၤေႏြတပတ္ကေလးပင္မလြတ္၊ လမ္းျပပို ့ေဆာင္ေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။

 

အခန္း (၃)

 

ဘန္ေကာက္ခရစ္ယန္မိႆဟာယ

(Bangkok Christian Fellowship)

" ၁-၁-၂၀၀၁ မွ ၁၀-၈-၂၀၀၈ ထိ "

 

ေယာဟန္ ၁၆ း ၂

          သင္တို ့ကို တရားဇရပ္မွာ ႏွင္ထုတ္လိမ္ ့မည္။

(ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း)

  

 

             ၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန  ့သည္ တနဂၤေႏြေန ့ျဖစ္သည္အတိုင္း ဆူခြန္ဗစ္ လမ္းသြယ္အမွတ္ (၂) ႐ွိ ကရာနီဗိမာန္ေတာ္တြင္ နံနက္ဝတ္ျပဳ႐ံု သာမက၊ ႏွစ္၏နိဂံုး ႏွင့္ ႏွစ္သစ္မကူးခင္၊ သန္းေခါင္ဝတ္ကို ျမန္မာစကားေျပာ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင္ ့ စု႐ံုးကိုးကြယ္ျခင္းျပဳခဲ ့ၾကပါသည္။ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္ အသင္းေတာ္၏ ေနာက္ခံေခါင္းစဥ္ပါ က႑တြင္ ေဘာ္ျပခဲ ့သည္အတိုင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏွစ္ျခင္း (အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းႏွစ္ျခင္းဂိုဏ္းဝင္) အသင္း ေတာ္က ျမန္မာစကားေျပာဝတ္ျပဳစည္ေဝးကို မိမိတို ့ေနရာ မေပးနိဳင္ေတာ ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထား၍ ထြက္ခြါသြားၾကရန္၊ သတ္ မွတ္ထားသည္ ့အတိုင္း အႏွင္ခံရေသာ ျမန္မာစကားေျပာ ပရိသတ္ဝင္တို ့ ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာ႐ွာၾကရပါေတာ့သည္။

 

                        ဘုရား႐ွင္သည္ မိမိသိုးစုေတာ္ကို အျမဲတေစ ၾကည္ ့႐ွဳေနေတာ္မူသည္ ့အတိုင္း၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ပဌမဦးဆံုးေသာ တနဂၤေႏြျဖစ္သည္ ့ ဇႏၷဝါရီလ (၇) ရက္ ေန ့တြင္ပင္၊ ကိုယ္ေတာ္အား တဝတ္မွ်မပ်က္၊ ဆက္လက္ဝတ္ျပဳရန္ ေနရာကို ျပင္ဆင္ေပးေတာ္မူပါသည္။ ရ႐ွိေသာေနရာသစ္ကား၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့၊ ဆာေထာင္းလမ္း ႐ွိ YMCA အေဆာက္အဦးတြင္႐ွိေသာ ခန္းမေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ကကဲ ့သို ့ ကရာနီအသင္းေတာ္၏ အေတာင္ေတာ္ေအာက္တြင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ အမ်ားရည္ ၫႊန္းနိဳင္ဘြယ္ အမည္႐ွိရမည္ကား "ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ" ဟူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၏ ကနဦး တနဂၤေႏြေန ့တြင္ ပြဲေတာ္ဝတ္ကို လည္း ဆင္ယင္က်င္းပၾကရာ၊ ပြဲေတာ္ကို သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေဝးနိဳင္ရန္ CCT ထိုင္းအသင္းေတာ္မၾကီးမွ ဆရာေတာ္ေစာမ္ခ်ဒ္ ကိုဘိတ္ေခၚလ်က္ လစဥ္ျပဳျမဲ ပြဲေတာ္ ကို ဆင္ႏႊဲပါဝင္နိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာစကားသံုးအသင္းေတာ္တြင္ လာေရာက္အမွဳေတာ္ေဆာင္ရန္ ဘိတ္ၾကားမည္ ့ဆရာေတာ္ေနထိုင္ရန္၎၊ အသင္း ေတာ္႐ံုးခန္းလဲ ႐ွိနိဳင္ရန္၎၊ ေဂဟာတခုကို စတင္ငွါးရမ္းခြင့္ ဘုရား႐ွင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၎ေဂဟာကို ယခုတိုင္ အမွဳေတာ္ေဆာင္၏ ေဂဟာႏွင့္႐ံုးခန္းအျဖစ္ သံုး စြဲလ်က္႐ွိပါသည္။ 

 

                        သီးသန္ ့တည္႐ွိရမည့္ အသင္းေတာ္ကိစၥမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ရန္ အမွဳေဆာင္အစည္းအေဝးကိုလည္း၊ ၎ႏွစ္ဆန္း ဒုတိယတနဂၤေႏြေန ့တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား မဆိုင္းရဘဲ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ကံဘဲ့ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ႏွင့္ ၫွိႏွိဳင္းသေဘာတူၾကသည့္အတိုင္း သိကၡာေတာ္ရဆရာ ဦးေဇာ္မိုင္ ေရာက္ ႐ွိလာကာ သိုးထိန္းတာဝန္ယူပါေတာ့သည္။ ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယဝင္မ်ားမွာ ကရင္၊ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ နီေပါလီ စသျဖင့္ လူႏြယ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွပါဝင္ၾကရာ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ ေရာက္႐ွိလာျခင္းမွာ အဘိုးတန္ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးျဖစ္ရပါသည္။ ၎ႏွစ္ ဧျပီလ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္စခန္းကို ပရမ္ဘူ ရီ ကမ္းေျခတြင္က်င္းပၾကရာ၊ သန္ ့႐ွင္းေသာ ရက္သတၱပတ္ (အ႐ွင္ဘုရားအေသခံေတာ္မူရာရက္သတၱပတ္) ႏွင့္လည္း ၾကံဳႀကိဳက္ေန၍ စခန္းသို ့ခရီးမထြက္ၾကခင္ ဧျပီ လ (၁၂) ရက္ေန ့၊ ၾကာသာပေတး ညေနတြင္ ပြဲေတာ္ဝတ္ကို YMCA ခန္းမတြင္ ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ ဦးေဆာင္လ်က္၊ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္ တန္း ကို သႀကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ဆံုကာက်င္းပရကား၊ အသင္းေတာ္ဝင္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္နိဳင္ၾကပါသည္။ ၎က်မ္းစာစခန္းတြင္ နိေပါလီလူမ်ိဳး အနီလ္(Anil) ႏွင့္ နိေပါလိအမ်ိဳးသမီး ဂစ္ဖ္ (Gift) တို ့အား နာမေတာ္၌ ဇနီးေမာင္ႏွံ အျဖစ္ အိမ္ေထာင္မဂၤလာကို ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ ဆင္ယင္ေပးနိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ပင္လယ္ကမ္း ေျခစခန္းတြင္ပင္ ထေျမာက္ေတာ္မူပြဲ အာ႐ုဏ္ဝတ္ျပဳစည္းေဝးျပဳလုပ္နိဳင္ၾက႐ံုမက နာမေတာ္ကို ဝန္ခံသူမ်ားအား ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာကို ပင္လယ္လွိဳင္းေတြထဲတြင္ ေပးနိဳင္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန ့တြင္ ႏွစ္သစ္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ခံၾကရေသာ အသင္းေတာ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့ဝင္သစ္မ်ားကို ဆက္ကပ္ခဲ့ၾကပါသည္။  ျမန္မာနိဳင္ငံ႐ွိ အသင္းေတာ္မ်ားအား အာ႐ံုျပဳေလ့႐ွိရာ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ကနဦး ေျပာင္းလဲခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေနာ၊ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚမင္းေလး တို ့ကို ေအာက္ေမ့ရာေန ့ မ်ား၊ ေမြးေန ့ေတာ္ပြဲ တို ့ကိုလဲ အမွတ္တရက်င္းပနိဳင္ခဲ ့ၾကပါသည္။ ၎ႏွစ္ စက္တင္ဘာလဆန္း (၂) ရက္ေန ့တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုစိုင္းအား ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာေပးနိဳင္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သိုးထိန္းတာဝန္ကို ကံဘဲ့အသင္းေတာ္ႏွင့္ နားလည္မွဳယူကာ ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ ေခတၱလာေရာက္ အမွဳေတာ္ေဆာင္ေပးရသည္ ့ ခြင့္ျပဳကာလကုန္ဆံုး သြား၍ ဆရာေတာ္အား ႏွဳတ္ဆက္ပြဲေတာ္ ဆင္ယင္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ YMCA အေဆာက္အဦးကို ဘဏ္မွသိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္ မိႆဟာယ သည္ YWCA သို ့ခ်ဥ္းကပ္၍ ရ႐ွိေသာခန္းမ၌ ဇြန္လ (၃) ရက္ေန ့တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ ့ဝတ္ျပဳၾကရျပန္ပါသည္။ YWCA ၏တာဝန္ေဆာင္ၫႊန္မွဴးသည္ ထိုင္းနိဳင္ငံ ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္ ထံုးတမ္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရကား ထိုအမ်ိဳးသမီးၾကီး၏ အကူအညီျဖင့္ ဝတ္ျပဳရန္ ခန္းမေနရာကို ရခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယဝတ္ျပဳအစီအစဥ္

 

                       ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ၾကိဳဝတ္ျပဳမွဳကို အထပ္အမ်ားအျပား႐ွိ Highway Inn တြင္က်င္းပနိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ၎တည္းခိုခန္းကို ပိုင္ဆိုင္သူမွာ၊ ဝိညာဥ္ခြန္ အား ထက္သန္သူ မိသားစုပိုင္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ (၃၁) ရက္တြင္၊ ထိုင္းအသင္းေတာ္မၾကီး၏ သာသနာနယ္အမွတ္(၁၉)၏ စည္းေဝး ၾကီးတြင္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယအား တရားဝင္အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္ လက္ခံရန္ ေမတၱာရပ္ခံလႊာကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

 

                        ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ေနရာတြင္ ဆရာေတာ္ဦးလင္းစိန္ လာေရာက္ခါ ႏွစ္လခြဲမွ် သိုးထိန္းတာဝန္ယူသြားပါသည္။ ထေျမာက္ေတာ္မူရာပြဲေန ့ဝတ္ျပဳ ရန္ ၎ႏွစ္မတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့ အာ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္ဝင္မ်ား စု႐ံုးကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဧျပီလ သၾကၤန္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္ေသာ လဆန္း (၁၂ မွ ၁၅ ရက္) တို ့တြင္ ဗန္ခ်န္ကမ္းေျခ YMCA  စခန္းတြင္ အသင္းေတာ္၏ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊ နာမေတာ္ကို ဝန္ခံသည့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွ ကိုစိုင္းအား ႏွစ္ျခင္း မဂၤလာကို ေပးခဲ့ပါသည္။ သိုးထိန္းတာဝန္ကို ဂြ်န္လတြင္ ဆရာေတာ္ေစာမက္သယူးေအး လာေရာက္တာဝန္ယူကာ အမွဳေတာ္ေဆာင္ပါသည္။ ဓမၼေဒသနာကို လည္း အသင္းေတာ္ဝင္ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဟာၾကားႏွိဳးေဆာ္ေလ့႐ွိခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လ (၂၄) ႏွင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္တို ့သည္ အသင္းေတာ္အတြက္  အ ေရးပါေသာေန ့မ်ားအျဖစ္ မွတ္သားရပါမည္။ အေၾကာင္းမွာ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန ့၌ ေက်ာင္းသားရိပ္သာတြင္ ဆုေတာင္းရာေန ့ဟု သတ္မွတ္ျပီး၊ အသင္းေတာ္ ပီျပင္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ အမည္နာမကို ဆုေတာင္း႐ွာေဖြရာေန ့ ျဖစ္ပါသည္။ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွိဳးေဆာ္ျခင္းျဖင့္ ေဒၚမိုရင္းခ်ိန္ ရ႐ွိေသာ "ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္ အသင္းေတာ္" ဟူေသာနာမကို ၎လ ၾသဂုတ္ (၁၁) ရက္ေန ့၌ က်င္းပေသာအလုပ္အမွဳေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပရာ အားလံုးသေဘာ တူ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

 

                       ဝတ္ျပဳရာေနရာမ်ား အဆင့္ဆင့္ရ႐ွိျခင္း၊ အမွဳေတာ္ေဆာင္ေဂဟာႏွင့္ ႐ံုးခန္းငွါးရမ္းရျခင္း၊ ဆက္ကပ္ေသာ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား လာေရာက္ ဦး ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေႏြရာသီက်မ္းစာသင္တန္း စခန္းမ်ား ျပဳလုပ္နိဳင္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္တြင္းတာဝန္မ်ားျဖစ္ေသာ နာမေတာ္ဝန္ခံသူမ်ားအား ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ေပးျခင္း၊ ထိမ္းျမားေပးျခင္း၊ အသင္းေတာ္အမည္ရ႐ွိျခင္း၊ ထိုင္းနိဳင္ငံအသင္းေတာ္မၾကီးတြင္ တရားဝင္ အဖြဲ ့ဝင္အျဖစ္ သိမွတ္မွဳရရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္နိဳင္ျခင္း စသည္တို ့ျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္မ်ားကို ခံစားရေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

 

       

အခန္း (၄)

 

ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္

(Bangkok Christ Church)

" ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ယေန ့ထိ"

 

ဧဖက္ ၄ း ၄-၆

          ကိုယ္တကိုယ္ ဝိညာဥ္တဝိညာဥ္တည္း႐ွိ၏။ သခင္တပါး၊ ယံုၾကည္ျခင္းတပါး၊

ဗတၱိဇံတပါး၊ ခပ္သိမ္းေသာငါတို ့၏ အဘျဖစ္ေသာဘုရားသခင္တဆူတည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ထိုဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတို ့၏ အေပၚမွာ ႐ွိေတာ္မူ၏...

 

(ဦးေအာင္ျမခ်ိန္၊ ေဒၚမိုရင္းခ်ိန္)

 

                      ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယအား (Bangkok Christian Fellowship) မွ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) အျဖစ္သို ့ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ ၂၀၀၂ ေန ့မွစ၍ ကူးေျပာင္းလာခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္သူတစု၊ အဖြဲ ့ငယ္တစ္ခုမွ စတင္လာရာမွ တျဖည္းျဖည္းအတူတကြ ဝတ္ျပဳလာသူ မ်ားလာသည္ကတေၾကာင္း၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ့မွာ အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္ရပ္တည္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာသည္တေၾကာင္းတို ့ေၾကာင့္ အသင္းလူၾကီးမ်ားက ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္ၾကရာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္းျဖစ္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းသိသျဖင့္ အားလံုးစုေပါင္း၍ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။ ထိုအတြက္ ေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ ၂၀၀၂ ေန ့တြင္ ေက်ာင္းသားခရစ္ယာန္ရိပ္သာ Student Christian Centre ၏ ဝတ္ျပဳခန္းမတြင္ ယာယီအမွဳေတာ္ေဆာင္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေစာမက္သယူးေအး ဦးေဆာင္လ်က္ အသင္းလူၾကီးမ်ား၊ အသင္းသားမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ ့တဖြဲ ့သည္ အသင္းေတာ္ကိစၥအတြက္ ေန ့ဝက္တာ အစာေ႐ွာင္ ဆု ေတာင္းျခင္းဝတ္ကို ျပဳၾကပါသည္။

 

အသင္းေတာ္၏အမည္။

                         ဤကဲ့သို ့ဆုေတာင္းျပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ (၁၁) ရက္ ၂၀၀၂ ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အသင္းေတာ္္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့စည္းေဝးတြင္ အသင္းေတာ္တပါး အျဖစ္သို ့ ကူးေျပာင္းရန္ႏွင့္ အသင္းေတာ္အမည္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကပါသည္။ ထိုစည္းေဝးတြင္ ေဒၚမိုရင္းခ်ိန္မွ ဆက္လက္၍ အသင္းေတာ္အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မိမိအာ႐ံု၌ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ေပၚလာသည္မွာ "ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္" ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ အသင္းေတာ္အမည္ကို ထိုသို ့ေခၚ ေဝၚရန္ ေဒၚမိုရင္းခ်ိန္၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ေဒၚေဖါလာမွ ေထာက္ခံခဲ့သည္အတိုင္း အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ဘခမ ၄၃/၂၀၀၂ ကို အားလံုးသေဘာတူ အတည္ ျပဳၾကပါ သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ထိုေန ့မွစ၍ အသင္းေတာ္၏အမည္မွာ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) ျဖစ္လာပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ အမည္သစ္ကို အသင္းသားမ်ားအား စက္တင္ဘာ (၈) ရက္ေန ့တြင္ တင္ျပ၍ လက္ခံျခင္းကို ရယူျပီးေနာက္ အသင္းေတာ္အမည္သစ္ကို ကမည္းတင္ ဆက္ကပ္ ဝတ္ျပဳ ျခင္းကို စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ ၂၀၀၂ ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

အသင္းေတာ္ေန ့ (Church Day)

                         ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ ဇႏၷဝါရီလ (၁၂) ရက္ ၂၀၀၃ ေန ့တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အမွဳေဆာင္စည္းေဝး၏ ဘခသ၁၅/၂၀၀၃(က)ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ "ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ေန ့ဟု စက္တင္ဘာလ ဒုတိယဝတ္ တနဂၤေႏြေန ့ကို သတ္မွတ္ရန္" မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္ေန ့(Church Day) ကို စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္ တနဂၤေႏြေန ့တြင္ ႏွစ္စဥ္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဝတ္ကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမဦးဆံုး  အသင္းေတာ္ေန ့ကို စက္တင္ဘာ (၁၄) ရက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ YWCA တြင္ က်င္းပခဲ ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေစာမက္သယူးေအးမွ "ခါးသီးျခင္း မွ ခ်ိဳျမိန္ျခင္းသို ့" ေဒသနာကို ေဟာၾကားခဲ ့ပါသည္။ ထိုဝတ္ျပဳစည္းေဝးတြင္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး မေဒါနီက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ 

 

The Church of Christ in Thailand (CCT) အဖြဲ ့ဝင္အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳစည္းေဝးသို ့

  တက္ေရာက္လာေသာ (CCT) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ အမွတ္တရ

             

           (CCT) အဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ အသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား

                         ဇႏၷဝါရီလ (၁၂) ရက္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္အမွဳေဆာင္အစည္းအေဝးတြင္ အေရးၾကီးေသာဆံုးျဖတ္ခ်ုက္တခုကို အတည္ ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္း စတင္၍ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဇင္းမယ္ (Chiang Mai) ႐ွိ The Church of Christ in Thailand (CCT) ၏ Pak (XIX) အလုပ္အမွဳေဆာင္အစည္းအေဝးသို ့ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမခ်ိန္ ႏွင့္ ယာယီအမွဳေတာ္ေဆာင္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ေစာမက္သယူးေအး တို ့က ဘန္္ေကာက္ ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ကို တရားဝင္သိမွတ္ျပဳေရးအတြက္  သြားေရာက္တင္ျပၾကရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ထိုပုဂၢိဳလ္ (၂) ဦး Chiang Mai တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးကို ဇႏၷဝါရီလ (၃၁) ရက္တြင္ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ထိုစည္းေဝး၌ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) ကို အဖြဲ ့ဝင္ အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္ အတည္ျပဳျခင္းကို ရ႐ွိပါသည္။

 

ပြဲေတာ္မဂၤလာ (၃-၈-၂၀၀၃)

 

The Church of Christ in Thailand (CCT) အဖြဲ ့ဝင္အသင္းေတာ္တပါးျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေပၚလြင္ေစရန္ CCT ၏သဘာပတိ Dr. Boonrad,  အျခား ဆရာေတာ္တပါးတို ့ႏွင့္ PAK (XIX) မွ Rev. Sunny, Rev. Sung Thong ႏွင့္ အဖြဲ ့ဝင္မ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ ၾသဂုတ္လ (၃)ရက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ ဝတ္ျပဳစည္းေဝး ႏွင့္ ပြဲေတာ္မဂၤလာဝတ္တြင္ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ပို ့ေဆာင္ေတာ္မူ၍ ထိုေန ့ဝတ္ျပဳျခင္းတြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ဆရာေတာ္ ပီတာ ဂ်ိဳးဇက္၊ ဆရာေတာ္ေစာတင္ဦး၊ ဆရာေတာ္ Dr. ေမာင္ေမာင္ရင္ စသည္တို ့လည္း ေရာက္႐ွိတက္ေရာက္ၾကပါသည္။

 

အခ်ိန္ျပည္ ့အမွဳေတာ္ေဆာင္ေရာက္႐ွိျခင္း။

 

               သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ေစာမက္သယူးေအး၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၁) ရက္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ ျပန္သြားျပီးႏွစ္ရက္အၾကာ၌ အသင္းေတာ္၏ ပထမဦးဆံုး အ ခ်ိန္ျပည္ ့ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေစးလာ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၃) ရက္ တြင္ေရာက္႐ွိလာပါသည္။ အဖသင္းအုပ္ဆရာသည္ ဘုရား႐ွင္၏အလိုေတာ္ ဟူေသာ အဓိကအခ်က္ျဖင့္ ပထမဆံုးေသာ ဓမၼေဒသနာကို ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန ့တြင္ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

               ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၏ ဒုတိယအၾကိမ္အသင္းေတာ္ေန ့(Church Day) ကို စက္တင္ဘာလ (၁၂) ရက္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ YWCA ခန္းမ တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအသင္းေတာ္ေန ့ဝတ္ျပဳျခင္းအစီအစဥ္တြင္ သင္းအုပ္ဆရာသိကၡာေတာ္ရ ဆရာမန္းေစးလာမွ "ေက်ာက္ထက္အသင္းေတာ္" ဓမၼေဒသနာကို ေဟာၾကားခဲ့ျပီး၊ အသင္းေတာ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမခ်ိန္မွ သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

 

 

ဝတ္ျပဳရန္ေနရာသစ္။

                ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္၌ ဝတ္ျပဳသူမ်ားလာသျဖင့္ ဝတ္ျပဳေနေသာ YWCA ခန္းမတြင္ ေနရာထိုင္ခင္း အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ ့ရပါသည္။ ထို အတြက္ေၾကာင့္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းျပီး၊ သြားလာေရးအဆင္ေျပေသာေနရာသစ္ကို႐ွာရန္ အမ်ားသေဘာတူၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္နာယကေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္းသည္ ထုိင္းနိဳင္ငံခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ CCT ၏ တာဝန္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာမွ CCT အေဆာက္အဦးသစ္တြင္ လစ္လပ္ေနေသာေနရာထိုင္ခင္းမ်ား႐ွိေၾကာင္းသိခဲ့ ရပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အသင္းေတာ္၏နာယက၊ သင္းအုပ္္ဆရာ၊ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ပါဝင္ေသာအဖြဲ ့သည္ CCT အေဆာက္အဦးသို ့သြားျပီး တာဝန္ခံတဦးျဖစ္ ေသာ  Khun Ravee Boayen အား၊ သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုကာ၊ ငွါးရမ္းရန္ကိစၥကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ အသင္းေတာ္၏အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့သို ့ ျပန္ လည္တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့က CCT အေဆာက္အဦးသို ့ေျပာင္းေ႐ႊ ့ဝတ္ျပဳရန္ သေတာတူျပီး၊ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္သည္ YWCA ခန္းမကို ၂၀၀၁ ခု ေမလ ပထမပတ္မွစတင္၍ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ေနာက္ဆံုးပတ္ထိ (၅)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ဝတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

               ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္သည္ ေမလ (၇) ရက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေန ့တြင္ ထိုင္းနိဳင္ငံ ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (CCT) ၏ အေဆာက္အဦးသစ္႐ွိ ပဥၥမ ထပ္တြင္ ပထမဦးဆံုးစတင္ ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေန ့ဝတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အသင္းေတာ္နာယက ေဒါက္တာဦးေက်ာ္သန္းက "ေဗသလ ႏွင့္ ေဝေႏြလ" ဓမၼေဒ သနာကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ CCT အေဆာက္အဦး႐ွိ ဝတ္ျပဳခန္းမသည္ ယခင္ေနရာထက္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းျပီး၊ ခန္းနားတင့္တယ္လွပါသည္။ ဝတ္ျပဳခန္းမ ႏွင့္ မိႆဟာ ယ ဖြဲ ့ရန္ေနရာတို ့႐ွိျပီး၊ အလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ၾကီးမားလွပါသည္တကားဟု ဝန္ခံၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

အခန္း (၅)

 

ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား

 

႐ွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း ၂၅ း ၂၁

 

အ႐ွင္ကလည္း သာဓုသစၥာ႐ွိေသာငယ္သားေကာင္း၊ သင္သည္ အမွဳငယ္၌ သစၥာေစာင့္ေလျပီ။ 

မ်ားစြာေသာ အမွဳအခြင့္ကို သင္၌ငါအပ္ေပးမည္။

သင္၏သခင္ႏွင့္အတူ စည္းစိမ္ကို ဝင္စားေလာ့ဟု မိန္ ့ေတာ္မူ၏။...

 

(ဦးေအာင္ျမခ်ိန္၊ ေဒၚမိုရင္းခ်ိန္)

 

               ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ (Bangkok Christian Fellowship) အေနျဖင့္စတင္ခဲ့ေသာ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church)သည္ စတင္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္၌ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္ မ႐ွိခဲ့ပါ။ ပထမဦးဆံုးေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ဇႏၷဝါရီလ (၇) ရက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ YMCA ခန္း မတခုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဓမၼေဒသနာကို သိကၡာေတာ္ရဆရာမင္းထြန္းသိန္းမွ ေဟာၾကားျပီး ပြဲေတာ္ကို Second Church မွ သင္းအုပ္ဆရာ ေတာ္ေဒါက္တာ ေစာမ္ခ်ဒ္ က ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။

 

(ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ေစာမ္ခ်ဒ္ ၇ - ၁ - ၂၀၀၁)

 

               အသင္းေတာ္သို ့ အခ်ိန္ျပည္ ့ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ ဦးဆံုးေရာက္႐ွိလာသူမွာ ကန္ဘဲ့ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ဆရာ သိကၡာေတာ္ရ ဦးေဇာ္မိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ကန္ဘဲ့ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ ကူညီျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ လာေရာက္အမွဳေတာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာ္မိုင္ သည္၊ ေဖေဖၚဝါရီ (၂) ရက္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္႐ွိလာျပီး၊ ေဖေဖၚဝါရီ (၄) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ စတင္ဦးေဆာင္ျပီး ပြဲေတာ္ေပးခဲ့ပါ သည္။ 

 

(သိကၡာေတာ္ရ ဦးေဇာ္မိုင္  ၂ - ၂ - ၂၀၀၁ မွ ၂ - ၉ - ၂၀၀၁ ထိ)

 

                ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယသည္ ဆရာေတာ္ဦးေဇာ္မိုင္ ဦးေဆာင္လ်က္ Pranburi ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ေႏြရာသီသမၼာက်မ္းစာ စခန္းခ်သင္တန္း (Summer Bible Camp) ကို ဧျပီလ (၁၃) ရက္မွ (၁၅) ရက္ထိျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေမလ ပထမအပတ္ တနဂၤေႏြ၌ YMCA  မွ YWCA သို ့ေျပာင္းေ႐့ႊ၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့ ၾကပါသည္။ သိကၡာေတာ္ရ ဦးေဇာ္မိုင္သည္ စက္တင္ဘာ (၂) ရက္ေန ့တြင္ နိဂံုးဝတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပြဲေတာ္ကို စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ရန္ကုန္သို ့ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။

 

(ဆရာဦးလင္းစိန္ ၁၂ - ၁ - ၂၀၀၂  မွ  ၃ - ၃ - ၂၀၀၂ ထိ)

 

                ဆရာဦးလင္းစိန္ ျပန္သြားျပီးေနာက္ ဇြန္လ (၁) ရက္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေစာမက္သယူးေအး ေရာက္႐ွိလာျပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ အထိ ယာယီအမွဳေတာ္ေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို ့ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားပါသည္။

 

(သိကၡာေတာ္ရဆရာေစာမက္သယူးေအး  ၁ - ၆ - ၂၀၀၂  မွ  ၁၁ - ၂ - ၂၀၀၄ ထိ)

 

               သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ေစာမက္သယူးေအးသည္ ဒီဇင္လာ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ျပန္ေရာက္လာျပီး၊ ယာယီဓမၼအမွဳေတာ္ ေဆာင္ အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခု ဇနၷဝါရီလကုန္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသ (၁၉) Pak (XIX) အလုပ္အမွဳေဆာင္အစည္းအေဝးသို ့ အသင္း ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ႏွင့္ အတူတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ CCT ၏အဖြဲ ့ဝင္အသင္းေတာ္တပါးျဖစ္ေရးကိစၥကို ထိုအစည္းအေဝး၌ပင္ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) အား အဖြဲ ့ဝင္အသင္းေတာ္တပါးအျဖစ္ Pak (XIX) အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ ့မွ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၃ ခု ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ ေန  ့တြင္၊ Pak (XIX) မွ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ကို အသင္းဝင္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳေသာ အထူးကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ CCT ၏ သဘာပတိ ႏွင့္ Pak (XIX) မွေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

               စက္တင္ဘာ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းေတာ္၏ ပထမအၾကိမ္အသင္းေတာ္ေန ့ (Church Day) ကိုက်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းတြင္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ေစာမက္သယူးေအးမွ "ခါးသီးျခင္းမွ ခ်ိဳျမိန္ျခင္းသို ့" ဓမၼေဒသနာကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁၁) ရက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သို ့ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားပါသည္၊

 

(သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေစးလာ  ၁၃ - ၂ - ၂၀၀၄ မွ ယေန ့ထိ)

 

        ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) ၏ ပထမဦးဆံုးအခ်ိန္ျပည့္ ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္ သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေစးလာသည္ ေဖေဖၚဝါရီ (၁၃) ရက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္႐ွိလာျပီး စတင္အမွဳေတာ္ထမ္းေဆာင္ပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ ဒုတိယ၊ တတိယ ႏွင့္ စတုတၳအၾကိမ္ အသင္းေတာ္ေန ့ မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ဓမၼေဒသနာမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခု၊ ဇြန္လမွစ၍ ဆရာေတာ္သည္ The Church of Christ in Thailand (CCT) ၏ အမွဳေတာ္ ေဆာင္တပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရျပီး၊ ထိုင္းနိဳင္ငံတြင္ အမွဳေတာ္ေဆာင္လ်က္ ေနခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါသည္။

               ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္သည္ ေမလ (၇) ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ YWCA မွ CCT အေဆာက္အဦးသို ့ေျပာင္းေ႐ႊ ့ျပီး ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ စတုတၳအၾကိမ္ အသင္းေတာ္ေန ့ (Church Day) ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္တြင္ Christian Musicians' Fellowship (CMF) သည္လည္းပါဝင္ျပီး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားလ်က္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပနိဳင္ခဲ့ပါသည္။ သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေစးလာသည္ ယေန ့တိုင္ အသင္းေတာ္၏ အခ်ိန္ျပည့္ဓမၼအမွဳေတာ္ေဆာင္တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိပါသည္။ 

 

 

 

အခန္း (၆)

 

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း

 

 

ဆာလံ ၉၅ း ၂ ~ ၃

 

ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေ႐ွ့ေတာ္သို ့ဝင္၍ ဆာလံသီခ်င္းဆိုလ်က္ က်ဴးဧေသာအသံကိုျပဳၾကကုန္အံ့၊ ထာဝရဘုရားသည္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရား၊ ဘုရားတကာတို ့ထက္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

 

(သိကၡာေတာ္ရဆရာမန္းေစးလာ)

 

"ဘုရားေပါင္းတို ့ ထာဝရဘုရားကို ျပပ္ဝတ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့" ဟု ဆာလံ ၉၇း၇ မွာ ေျပာထားသည့္အတို္င္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ထိုက္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားကို ေနရာ ထိုင္ခင္းေျပာင္းေ႐ႊ့ရျခင္းမွတပါး၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ တနဂၤေႏြ တပတ္မပ်က္၊ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္သည္ အစဥ္အဆက္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္နိဳင္ခဲ့ျခင္းအ တြက္ ေက်းဇူးေတာ္အလြန္ၾကီးမားေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

 

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေနရာ။

                ဘန္ေကာက္ခရစ္ယာန္မိႆဟာယ အေနျဖင့္ YMCA ခန္းမတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလမွ ဧျပီလကုန္အထိ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို၎၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေမလ မွစ၍ YWCA ခန္းမတြင္ ဆက္လက္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာ "ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္" အမည္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလကုန္အထိ (၅) ႏွစ္တိတိ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ ျခင္းကို၎၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ "ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္" ပါဝင္သည့္ သာသနာအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ Pak (XIX) ၏ "အသင္းခ်ဳပ္ၾကီး" ျဖစ္ေသာ CCT ဌါနခ်ဳပ္၏ တင့္တယ္လွပ က်က္သေရ မဂၤလာ ႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေတာ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္သည့္ (၁၅) ထပ္၊ သာသနာအေဆာက္အဦးၾကီးတြင္ ဆက္လက္ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္လ်က္႐ွိပါသည္။

 

ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရာအခ်ိန္။

                 ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ YMCA  ေနရာမွစ၍ YWCA သို ့ေရာက္႐ွိျပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ၊ အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းစည္းေဝးကို နံနက္ေစာေစာ ပိုင္း (၈း၃၀ ~ ၁၀း၁၅) မွာျပဳလုပ္ျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ လူငယ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို တစ္လွည့္စီ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

                  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းမွစျပီး၊ အမ်ိဳးသမီး / လူငယ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ၾကိဳတင္းျပဳလုပ္ျပီး၊ အသင္းေတာ္ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို ေနာက္ပိုင္းမွ ျပဳ လုပ္ရာ အဖက္ဖက္မွအစဥ္ေျပကာ ပိုမိုထိေရာက္မွဳ႐ွိေၾကာင္း ေတြ ့လာရပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ဝတ္ျပဳရာအခ်ိန္မွာ -

နံနက္ ၉း၀၀ ~ ၁၀း၀၀ နာရီ၊ အမ်ိဳးသမီး / လူငယ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊

နံနက္ ၁၀း၀၀ ~ ၁၀း၃၀ နာရီ၊ သီဆိုခ်ီးမြမ္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊

နံနက္ ၁၀း၃၀ ~ ၁၂း၀၀ နာရီ၊ အသင္းေတာ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊

နံနက္ ၁၀း၃၀ ~ ၁၂း၀၀ နာရီ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ဓမၼပညာအစီအစဥ္။

 

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာအစီအစဥ္။

                  အစီအစဥ္မ်ားကို "တရားပလႅင္ေကာ္မီတီ" မွတာဝန္ယူျပီး၊ (၆) လ အစီအစဥ္ကို ၾကိဳတင္ေရးဆြဲကာ၊ အပတ္စဥ္၊ သဘာပတိ၊ ဓမၼေဒသနာ၊ ဆုေတာင္း၊ က်မ္းစာဖတ္၊ အတုံ ့အျပန္ဖတ္ စသည္ျဖင့္ အသင္းသား/သူ မ်ားကို တာဝန္ခ်မွတ္ကာ၊ ၾကိဳတင္းအေၾကာင္းစာမ်ားေပးပို ့ပါသည္။ အေျပာင္းအလဲမ်ားတို ့ကိုလည္း  အဆင္ေျပေစရန္၊ သင္းအုပ္ဆရာမွ တာဝန္ယူျပီး၊ တရားပလႅင္ ႏွင့္ ၫွိႏွိဳင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါသည္။

 

ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္အစီအစဥ္၌ပါဝင္ျခင္းမ်ား။

                  အစီအစဥ္မ်ားတို ့၌ ပံုမွန္ လာေရာက္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္သူမ်ားဦးေရမွာ ၉၀ ~ ၁၂၀ ဝန္းက်င္႐ွိျပီး၊ ပြဲေတာ္ဝတ္႐ွိသည့္အခ်ိန္၌ ၁၂၀ ~ ၁၅၀ ခန္ ့႐ွိပါသည္။ ဘုရား႐ွင္ပို ့ေဆာင္ေတာ္မူ၍ ေရာက္႐ွိလာေသာ ဧည့္သည္အမွဳေတာ္ေဆာင္ လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္မ်ားတို ့ကို ေနရာေပးျခင္းအေလ့ျပဳေလ့႐ွိပါသည္။

                 ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္မွ အမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ (ဂိုဏ္းေပါင္းစံု) မွ အမွဳေတာ္ေဆာင္ မ်ား၊ လူမ်ိဳးစု ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ ့ခ်ဳပ္မ်ားမွ အမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ အျခားဧဝံေဂလိ အမွဳေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္ မ်ားသာမက၊ တိုင္းတပါး၌ သြားေရာက္အမွဳေတာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိၾကေသာ အမွဳေတာ္ေဆာင္မ်ား (စကၤပူ၊ မေလး႐ွား၊ ၾသစေတးလီးယား၊ USA) စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ ဆက္ကပ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိပါသည္။

 

 

 

အခန္း (၇)

 

အထူးေန ့ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္အစီအစဥ္မ်ား

 

 

ေဟ႐ွာယ ၅၅ း ၁

 

ငါ့ႏွဳတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ... အက်ိဳးမ႐ွိဘဲ၊ ငါ့ထံသို ့ မျပန္ရ။ ငါေစခိုင္းေသာအမွဳ၌ ေအာင္လိမ့္မည္။

 

(ေစာညီညီထြန္း ႏွင့္ ေနာ္ဒီဘိုးရာ)

 

ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church) သည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း၊ ေမြးေန ့ေတာ္ပြဲ (Christmas) သံလြင္ခက္ေန ့ (Palm Sunday) ႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူရာေန ့ (Easter) မ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပပါသည္။ ထို ့ျပင္ အထူးေန ့မ်ားဟုသတ္မွတ္ျပီး အထူးကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ား ပါပူးတြဲ၍ ျပဳလုပ္ေသာေန ့ရက္မ်ားလည္း ႐ွိပါသည္။ ထိုေန ့ရက္မ်ားမွာ -

*  ၁။ ဖူးဆန္ေဖၚေန ့

   ၂။ မိခင္မ်ားေန ့

*  ၃။ ဖူးသာျဖဴေန ့

   ၄။ ကေလးမ်ားေန ့

   ၅။ ဖခင္မ်ားေန ့

*  ၆။ ဦးေနာေန ့

*   ၇။ ယုဒသန္ေန ့ (Judson Sunday)

   ၈။ ေဒၚမင္းေလးေန ့

*  ၉။ မခမမ ေန ့     (Blind Sunday)

* ၁၀။ သမၼာက်မ္းစာေန ့    (Bible Sunday)

* ၁၁။ အနာၾကီးေရာဂါေန ့  (Leprosy Sunday)

  ၁၂။ ဓမၼတကၠသိုလ္ေန ့    (MIT Sunday)

  ၁၃။ အသင္းေတာ္ေန ့    (Church Sunday)

* ၁၄။ ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္ရက္သတၱပတ္    (Christian Home Week)

 

               ဤအထူးေန ့ (၁၄) ရက္တို ့၌ ၾကယ္ပြင့္ျဖင့္ ၫႊန္ျပထားေသာေန ့ရက္မ်ားတြင္ အထူးအလွဴေငြေကာက္ခံျပီး၊ ျမန္မာျပည္႐ွိသက္ဆိုင္ေသာအဖြဲ ့ အစည္းသို ့ ထိုေန ့တြင္ေကာက္ခံရ႐ွိေသာ အလွဴေတာ္ေငြမ်ားကို ေပးပို ့ပါသည္။

               ေမြးေန ့ေတာ္ပြဲ ႏွင့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူရာေန ့မ်ားတြင္ ဓမၼျပဇာတ္တင္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ သံလြင္ခက္ေန ့တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အစီအစဥ္ မ်ား ပါျပဳလုပ္ပါသည္။

 

ေမြးေန ့ေတာ္ေန ့လူငယ္မ်ားမွ အကသ႐ုပ္ျဖင့္တင္ဆက္စဥ္f

 

      ထို ့ျပင္ အသင္းေတာ္ေန ့(Church Day) ကို လည္း အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္ေန ့မတိုင္မီ အၾကိဳစေနေန ့မ်ားတြင္ ေတးဂီတႏွင့္ အဆိုအက အစီအစဥ္မ်ားပါတင္ဆက္ပါသည္။ အထူးေန ့ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္မွ သိကၡာေတာ္ရဆရာမ်ား လာေရာက္၍ ဓမၼေဒသနာမ်ား ေဝငွျခင္းမ်ား႐ွိပါသည္။ ဤကဲ့သို ့ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား လာေရာက္၍ ဘန္ေကာက္ခရစ္ေတာ္အ သင္းေတာ္၏ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္အခ်ိန္ယူၾကသျဖင့္ ျမန္မာျပည္႐ွိ ခရစ္ယာန္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအသင္း ေတာ္မ်ားပါ ဘန္ေကာက္ ခရစ္ေတာ္အသင္းေတာ္ (Bangkok Christ Church)  ႏွင့္ အျမဲတမ္း အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္လ်က္႐ွိၾကပါသည္။

TOP